Semalt syn: Size hakykatdanam kömek edip biljek web maglumatlary gyrmak gurallary

Web gyrmagyň dürli web sahypalaryndan maglumatlary nyşana almagy we çykarmagy öz içine alýan çylşyrymly usuldygyny bilýäris. Kärhanalaryň köpüsi maglumatlara baglydyr we ýönekeý web gyrkmak guraly, has dinamiki we peýdaly mazmun bilen üpjün edýän maglumatlar bilen baglanyşykly dürli meseleleri çözüp biler.

Web döwmek gurallarynyň göze görnüp duran peýdalary, olary ulanmak aňsat we birnäçe sekundyň içinde takyk maglumatlary çykaryp biler. Käbir wariantlar mugt, beýlekileri tölegli. Web döwmek gurallary, aýratynlyklaryna, opsiýalaryna we göterijiligine baglylykda biri-birinden tapawutlanýar. Olaryň käbiri kod talap edýär, beýlekileri bolsa programmirleme endikleriňizi talap etmeýär.

1. ParseHub

ParseHub, birnäçe web sahypasyny gözlemek we ýok etmek üçin gutapjyklaryň, gönükdirmeleriň, JavaScript we AJAX-yň goldawyny alýar. Mümkin bolanlygy üçin maşyn öwrenmek tehnologiýasynyň kömegi bilen maglumatlary kesgitläp we çykaryp biler. ParseHub, şu wagta çenli dürli formatda çykyş faýllaryny döredýän iň oňat we maslahat berilýän web maglumatlary gyrmak guralydyr. Linux we Windows ulanyjylary üçin amatly we bäş sany gezelenç mümkinçiligi bolan mugt web programmasy.

2. Agent

Köp mukdarda maglumat çykarmak isleýärsiňizmi ýa-da käbir web gözleg taslamalaryny meýilleşdirýärsiňizmi, Agenti size köp işleri ýerine ýetirer. Bu guraldan peýdalanyp, bir wagtyň özünde dürli döwmek işlerini alyp bilersiňiz we köp mukdarda maglumatlary gyryp bilersiňiz. Bize JSON, TSV we CSV formatlaryndaky gyrylan maglumatlary berýär we maglumatlary ýygnamagy öz isleýän programma diliňizde awtomatlaşdyrmak üçin API ulanýar. Mugt wersiýasynyň çäkli mukdary bar, şonuň üçin pul yzyna kepillendirilen tölegli wersiýany alyp bilersiňiz.

3. “CloudScrape”

“CloudScrape” ägirt uly maglumatlary ýygnamagy goldaýan we hiç hili göçürip almagy talap etmeýän başga bir web maglumatlary gyrmak guralydyr. Bu brauzer esasly programma, gözlegçilerini aňsatlyk bilen gurup biler we size hakyky wagtda maglumatlary çykaryp biler. Soňrak, alnan maglumatlary Google Drive we Box.net-de saklap bilersiňiz ýa-da CSV we JSON görnüşinde eksport edip bilersiňiz.

4. Datahut

“Datahut”, ähli maglumat zerurlyklaryňyz üçin ýokary göwrümli, çeýe we kärhana derejesindäki web maglumatlary çykarmak guralydyr. Takyk maglumatlary amatly bahalarda we 100% pul yzyna kepillendirip bilersiňiz. “Datahut” -yň mugt wersiýasynyň ýokdugyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz, ýöne onuň premium wersiýasy býudjet üçin amatly we başlangyç we döredilen kompaniýalar üçin amatly. Birnäçe sahypadan maglumatlary jemleýär we siziň üçin önümleri, mazmuny, suratlary we profilleri ýygnaýar.

5. Webhouse.io

Webhouse.io, düzülen maglumatlara gönüden-göni we aňsat girmegi üpjün edýän we dürli funksiýalary ýerine ýetirmek üçin web gözleg tehnologiýasyny ulanýan web programmasydyr. Sahypaňyzy indeksirlemek we 200-den gowrak dilde dürli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak ukyby bar. RSS, JSON, HTML we XML faýllaryny goldaýar.

6. Fivetran

Maglumatlary gyrmagyň iň oňat gurallaryndan biri “Fivetran”. Güýçli we ygtybarly maglumat çykaryjy bolup, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlaýar. Belli bir wagtda “Fivetran” 100-den 100000-e çenli web sahypasyny hiç hili kynçylyksyz çykaryp biler.

send email